Câu hỏi:

26/07/2022 108

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đông Dương (1919 - 1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

- Ở Việt Nam, giai cấp tư sản ra đời dưới tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,025

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,281

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,103

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,989

Câu 5:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,021

Câu 6:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 630

Câu 7:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 551

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK