Câu hỏi:

26/07/2022 109

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyên biến của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Trong những năm 20 của thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến, trong đó có việc: cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp.

- Nội dung các đáp án A, B, D không phù hợp,vì:

+ Ngành công nghiệp ở Việt Nam ra đời từ những năm đầu thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

+ Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì thương thức phong kiến trên mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,390

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,417

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,367

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,064

Câu 5:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,436

Câu 6:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 695

Câu 7:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 650

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK