Câu hỏi:

26/07/2022 117

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đó vì một trong những lí do nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đó vì: đã có tổ chức lãnh đạo thống nhất trên cả nước (Đảng Cộng sản Đông Dương).

- Nội dung các đáp án A, C, D không phù hợp, vì:

+ Phong trào cách mạng 1930 - 1931 chưa hòan thành triệt để mục tiêu của cách mạng; chưa thành lập được chính quền của toàn dân tộc (mới thiết lập được chính quyền xô viết ở một số huyện thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

+ Trước phong trào cách mạng 1930 - 1931, nhiều phong trào đấu tranh khác ở Việt Nam đã sử dụng phương pháp bạo lực để đánh đổ kẻ thù, ví dụ: phong trào Cần vương (cuối thế kỉ XIX).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,291

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,355

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,298

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,043

Câu 5:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,306

Câu 6:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 669

Câu 7:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 624

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK