Câu hỏi:

26/07/2022 1,872

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có điểm mới nào sau đây so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế kỉ XX đến năm 1927 ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Điểm mới của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế kỉ XX đến năm 1927 ở Việt Nam là: chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ vững về lí luận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 52,364

Câu 2:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 46,331

Câu 3:

Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7/1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhấn mạnh cách mạng miền Nam phải giữ vững chiến lược

Xem đáp án » 26/07/2022 16,862

Câu 4:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 16,804

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 16,174

Câu 6:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 13,636

Câu 7:

Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào nào sau đây để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập?

Xem đáp án » 26/07/2022 11,923

Bình luận


Bình luận