Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking

  • 3490 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /ə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /u:/. Đáp án A phát âm là /ɜː/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận