Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking

  • 3154 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /e/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i:/. Đáp án A phát âm là /ɪə/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A phát âm là /o/. Đáp án B phát âm là /o:/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /ɪə/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A phát âm là /tʃ/. Đáp án B phát âm là /ʃ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận