Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking

  • 2868 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án B phát âm là /aʊ/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /aʊ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɒ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /h/. Đáp án A là âm câm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận