Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking

  • 5208 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /z/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /es/. Đáp án A phát âm là /s/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /z/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /z/. Đáp án C phát âm là /es/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là /z/


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

3 năm trước

Mai Hoang

Bình luận


Bình luận