Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking

  • 7193 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /əu/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /ʌ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /ʌ/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dương Thị Thu An

Bình luận


Bình luận