Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking

  • 3264 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /i/. Đáp án D phát âm là /e/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /d/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /d/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /ʃ/


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phạm Quang Minh

1 năm trước

Park Hee Sun

Bình luận


Bình luận