Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking

  • 3425 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /i:/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là / tʃ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /k/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: : Đáp án B, A, D phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /ai/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /i/


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Ngọc Anh

Các bài thi có đầy đủ tất cả các nội dung học nhưng còn cần bổ sung một số bài nâng cao trong các bài thi

Bình luận


Bình luận