Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking

  • 3588 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /k/. Đáp án A là âm câm.


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /æ/.


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A phát âm là /v/. Đáp án C phát âm là /v/.


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /k/. Đáp án D phát âm là /tʃ/.


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /ə/.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận