Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? có đáp án

  • 1628 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the odd one out

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D đều là danh từ chỉ hệ đếm thời gian


Câu 2:

Choose the odd one out

Xem đáp án

Đáp án A

B, C, D đều là danh từ chỉ bộ phận cơ thể


Câu 3:

Choose the odd one out

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đều là động từ ở dạng quá khứ


Câu 4:

Choose the odd one out

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đều là danh động từ


Câu 5:

Choose the odd one out

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D đều là tên quốc tịch


4

Đánh giá trung bình

75%

0%

0%

25%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

1 năm trước

Nguyễn Thị Khánh Huyền

n

1 năm trước

nguyen bao tram

1 năm trước

Đỗ Ngọc Bảo Trân

Bình luận


Bình luận

Phạm Phương Vy
18:25 - 02/01/2021

we visit uor grandparents next weekend

Mia Machiro
09:07 - 08/07/2021

love

Ảnh đính kèm