Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 : Where will you be this weekend? có đáp án

  • 1859 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Read and match

1. Where will you be this weekend?

2. Where will Mai be tomorrow?

3. Where will Hung be next weekend?

4. What will your family do this weekend?

5. Will you visit Tuan Chau Island?

6. Where will Tom and Peter be next month?

7. What will you do at Ha Long Bay?

8. Why will you be at home, Hoa?

a. They’ll be by the sea.

b. I think I’ll swim in the sea.

c. He’ll be in the mountains.

d. I don’t know. I may explore the caves.

e. Because I have to study.

f. I think we will go for a picnic.

g. She’ll be on the beach.

h. I think I’ll be at home.

1. …..

2. …..

3. …..

4. …..

5. …..

6. …..

7. …..

8. …..

Xem đáp án

Đáp án:

1H. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? – Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà.

2G. Mai sẽ ở đâu ngày mai? – Cô ấy sẽ ra biển.

3C. Hùng sẽ ở đâu vào cuối tuần sau? – Anh ấy sẽ ở vùng núi.

4F. Gia đình bạn sẽ làm gì cuối tuần này? – Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi picnic.

5D. Bạn sẽ thăm đảo Tuần Châu chứ? – Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ thăm các hang động

6A. Tom và Peter sẽ ở đâu tháng sau? – Họ sẽ ở biển.

7B. Bạn sẽ làm gì ở vịnh Hạ Long? – Tôi sẽ bơi.

8E. Sao bạn lại ở nhà vậy Hoa? – Bơi vì tôi phải học.


Câu 2:

Put the words in correct orders:

 I /the/ I’ll /caves/ explore/ think/.

Xem đáp án

Đáp án: I think I’ll explore the caves.

Tôi nghĩ tôi sẽ khám phá các hang động.


Câu 3:

Put the words in correct orders:

know /He /doesn’t/. /He/ may/ the/ take/ a /trip/ islands/ around/.

Xem đáp án

Đáp án: He doesn’t know. He may take a trip around the islands.

Dịch: Anh ấy không biết. Anh ấy có thể có chuyến đi quanh các đảo.


Câu 4:

Put the words in correct orders:

Phuong/, /build/ Tuan/ and/ Hoa/ may/ beach/ sandcastles /the/ on/.

Xem đáp án

Phuong, Tuan anh Hoa may build sancastles on the beach.

Dịch: Phương, Tuấn, và Hoa có thể xây lâu đài cát trên biển.


Câu 5:

Put the words in correct orders:

My/ will/ the/ family/ and/ sea/ I/ swim/ in/.

Xem đáp án

Đáp án: My family and I will swim in the sea.

Dịch: Gia đình tôi và tôi sẽ bơi ở biển.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận