Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án

  • 1537 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Read and match:

1. Where did you go yesterday?a. Yes, I did. They were really noisy.1.
2. What did the lions do when you were there?b. I saw a baby elephant and some other animals.2.
3. When did you go to the zoo?c. They were big and moved slowly.3.
4. Who did you go with?d. They roared loudly.4.
5. Did you see any monkeys?e. Yes, the tigers were very fast.5.
6. What are the elephants like?f. I went there at 8 a.m.6.
7. What did you see at the zoo?g. By bus.7.
8. Did you go to the zoo last weekend?h. No, I didn’t.8.
9. How did you get there?i. I went there with my classmates.9.
10. Did you see any tigers?j. I went to the zoo.10

Xem đáp án

Đáp án: 1J    2D    3F    4I    5A    6C    7B    8H    9G    10E

Dịch:

1. Hôm qua bạn đã đi đâu? - Tôi đã đi đến sở thú.

2. Sư tử đã làm gì khi bạn ở đó? – Chúng rống lên rất to.

3. Bạn đã đi đến sở thú khi nào? - Tôi đến đó lúc 8 giờ sáng.

4. Bạn đã đi với ai? - Tôi đến đó với các bạn cùng lớp.

5. Bạn có thấy con khỉ nào không? - Vâng. Chúng thực sự ồn ào.

6. Những con voi như thế nào? - Chúng to lớn và di chuyển chậm.

7. Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? - Tôi thấy một con voi con và một số động vật khác.

8. Bạn đã đi đến sở thú cuối tuần trước? – Không.

9. Bạn đến đó bằng cách nào? – Bằng xe buýt.

10. Bạn có thấy con hổ nào không? - Vâng, những con hổ đã rất nhanh.


Câu 2:

Put the words in order to make sentences.

Parents / I / to / with / zoo / the / my / went / yesterday

Xem đáp án

Đáp án:

I went to the zoo with my parents yesterday./Yesterday, I went to the zoo with my parents.

Dịch: Tôi đã đi đến sở thú với bố mẹ của tôi ngày hôm qua./ Hôm qua, tôi đã đi đến sở thú với bố mẹ tôi.


Câu 3:

Put the words in order to make sentences.

To / the / went / by / zoo / children / the / bus

Xem đáp án

The children went to the zoo by bus.

Dịch: Những đứa trẻ đi đến sở thú bằng xe buýt.


Câu 4:

Put the words in order to make sentences.

Animals / he / a lot of / the / saw / at / zoo

Xem đáp án

He saw a lot of animals at the zoo.

Dịch: Anh nhìn thấy rất nhiều động vật ở sở thú.


Câu 5:

Put the words in order to make sentences.

The / quietly / slowly / elephants / and / moved

Xem đáp án

The elephants moved slowly and quietly/quietly and slowly.

Dịch: Những con voi di chuyển chậm và lặng lẽ/ lặng lẽ và chậm rãi.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

2

1 năm trước

20. Trần Cung Hoàng Long

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:44 - 08/07/2021

su

Ảnh đính kèm

Mia Machiro
09:01 - 09/07/2021

su

Ảnh đính kèm