Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 4)

  • 2838 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dưới thời Lý – Trần, nhà nước bắt đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho đối tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

 Các vua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Nhà Trần đã sử dụng biện pháp nào để đề phòng thủy tai

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì để trông coi, đốc thúc việc sửa và đắp đê?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận