Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Phần 3 - Đề 1)

  • 2901 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Giai cấp vô sản thế giới ra đời vào thời gian nào và sớm nhất ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ở Pháp năm 1831, công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa đòi quyền lợi gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

 PHong trào HIến chương của công nhân Anh diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận