Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Đề 1)

  • 3468 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời Nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần THủy Hoàng tự xưng là gì ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Biểu hiện của quan hệ sản xuất ở Trung Quốc dưới thời Nhà Tần như thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận