Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Phần 2 - Đề 1)

  • 2519 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Năm 1527, trong lúc triều đình nhà Lê sơ ngày càng suy yếu, Mặc Đăng Dung đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Vì sao những người ủng hộ triều Lê sơ trước đây có điều kiện thuận lợi để tập hợp lực lượng chống lại nhà Mạc?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Trong thời gian tồn tại , nhà Mạc đã làm được gì cho đất nước?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận