Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 4 (Đề 1)

  • 3683 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vào khoảng thời gian nào nước Ma-ga-da lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Khi A-sô-ca mất, đất nước Ấn Độ như thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đỗ Hoàng Hiếu

Bình luận


Bình luận