Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 5 (Đề 1)

  • 3376 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí-lịch sử văn hóa riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu ảnh hưởng của :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vì sao Đông Nam Á được coi là khu vực có quá trình chuyển biến từ vượn thành người ?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận