Đề kiểm tra GDCD 12 giữa học kì 1 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 1173 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

 Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


Câu 2:

 Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Xem đáp án

 Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện


Câu 3:

 Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

 Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


Câu 4:

 Pháp luật được hiểu là hệ thống các

Xem đáp án

 Pháp luật được hiểu là hệ thống các


Câu 5:

 Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Xem đáp án

 Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

D

11 tháng trước

Diệu Anh Hoàng

đề có nhiều đáp án sai

Bình luận


Bình luận