Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo có đáp án- Đề 2

  • 426 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1042, nhà Lý đã cho ban hành bộ luật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Công trình kiến trúc nào sau đây không phải là thành tựu của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về chính sách đối ngoại của nhà Lý?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Việc Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với quân Tống không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận