Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 11 có đáp án (Mới nhất)_ đề 1

  • 991 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct

answer to each of the following questions

Hunting for meat and burning forests for soils _______ wildife.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giải thích: destroy: phá hủy

Dịch: Săn bắt để lấy thịt và đốt rừng để lấy đất phá hủy tự nhiên hoang dã.


Câu 2:

I would like to send these letters ________ air mail.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giải thích: by: bằng

Dịch: Tôi muốn gửi bức thư này bằng đường hàng không.


Câu 3:

The government sent money and food to the people ________ houses were destroyed by the storm last week.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giải thích: mệnh đề quan hệ whose + N

Dịch: Chính phủ gửi tiền và đồ ăn cứu trợ cho những người có nhà bị phá hủy bởi cơn bão tuần qua.


Câu 4:

Human beings have great ____________ on the rest of the world.

D. attraction

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giải thích: influence on something: ảnh hưởng đến cái gì đó

Dịch: Con người có tầm ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của thế giới.


Câu 5:

He is the postman _________ I got this letter.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giải thích: đại từ quan hệ whom thay thế cho danh từ chỉ người. giới từ + whom.

Dịch: Anh ấy là người đưa thư mà tôi lấy bức thư này từ anh ấy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận