Đề kiểm tra giữa kì 1 Lịch Sử 10 năm 2023 có đáp án (Đề 6)

  • 265 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về hiện thực lịch sử là đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nền văn minh Ai Cập cổ-trung đại đạt được thành tựu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Ý nào sau đây phản ánh đúng về một trong các nhiệm vụ của Sử học?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh?

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh? (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Tôn giáo nào sau đây trở thành công cụ bảo vệ nhà nước phong kiến Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận