Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo có đáp án- Đề 2

  • 215 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Dưới thời Lê sơ, hệ tư tưởng nào chiếm vị trí độc tôn?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vì sao dưới thời Lê sơ, tầng lớp nô tì giảm dần?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận