Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 12 Thí điểm (có đáp án - Đề 2)

  • 8000 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

This situation got out of hand when the festival organisers couldn't foresee that the mob would get angry because they were stopped from taking the offerings.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích

Out of hand: Không kiểm soát được

= difficult to control


Câu 3:

A number of practices at local festivals have come under strong scrutiny in recent years.

Xem đáp án

Đáp án D

giải thích

Scruntiny (n): Sự dò xét

Examination (n): Sự khảo sát, kiểm tra


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận