Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 3)

  • 4025 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tirixto dẫn điện khi:

Xem đáp án

Đáp án D

UAK > 0, UGK > 0


Câu 3:

Triac có điện cực nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên


Câu 4:

Triac dẫn điện theo:

Xem đáp án

Đáp án B

2 chiều


Câu 5:

Khi triac cho dòng điện chạy từ A1 sang A2 :

Xem đáp án

Đáp án B

A2 đóng vai trò catot


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận