Giải SBT KTPL 10 Bài 17: nội dung cơ bản của hiến pháp về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường có đáp án

  • 88 lượt xem

  • 4 câu hỏiCâu 1:

Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013.

Câu a) Nhà nước giữ vai trò gì trong nền kinh tế thị trường?

A. Thu hút nguồn vốn từ nước ngoài.

B. Huy động nguồn lực kinh tế trong nhân dân.

C. Trực tiếp dẫn dắt nền kinh tế.

D. Điều tiết, định hướng.

Câu b) Nền văn hoá Việt Nam hiện nay nước ta đang xây dựng là nền văn hoá như thế nào?

A. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.

B. Có nội dung xã hội chủ nghĩa.

C. Mang bản chất của giai cấp nông dân.

D. Lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu c) Giáo dục và đào tạo ở nước ta có nhiệm vụ gì?

A. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

D. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu d) Khoa học và công nghệ có vai trò

A. then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

B. phổ biến các giá trị của quốc gia.

C. giữ gìn truyền thống của dân tộc…

D. chủ động tìm kiếm thị trường.

Câu e) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

A. Chính phủ.

B. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

C. Các cơ quan chức năng.

D. Nhà nước và mọi công dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận