Giải VTH Lịch Sử 7 CTST Bài 19. Khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427) có đáp án

  • 563 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 12:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo”. Hãy đọc đoạn trích dưới đây và hoàn thành các nội dung:

“... Nhân dân bốn cõi một nhà,

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều..

(Trích Bình Ngô đại cáo)

- Lựa chọn các từ khoá tương ứng với những câu thơ thể hiện nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mà Nguyễn Trãi nhắc đến và điền vào chỗ trống: Ý chí quyết tâm, Tinh thần nhân đạo, Tinh thần đoàn kết, Anh hùng dân tộc, Nghệ thuật quân sự, Nghệ thuật lãnh đạo, Trung quân ái quốc, Yêu nước nồng nàn.

Nhân dân bốn cõi một nhà,

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.

 

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

 

Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

 

- Dựa vào những từ gợi ý ở trên, hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ nói về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

- Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, theo em bài học nào có thể rút ra cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận