Ngữ âm: /ɪ/

  • 530 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Trả lời

Machine: /məˈʃiːn/

If: /ɪf/ 

Police: /pəˈliːs/

Pizza: /ˈpiːtsə/ 

Đáp án B phát âm là / ɪ  / còn lại là /i: /

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Trả lời

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là / aɪ /

Đáp án: A

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Trả lời

Teaching: /ˈtiːtʃɪŋ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Equal: /ˈiːkwəl/

Eleven: /ɪˈlevn/ 

Đáp án C  phát âm là / i  / còn lại là / ɪ /

Đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Trả lời

picture: /ˈpɪktʃə(r)/

ticket: /ˈtɪkɪt/

liter: /ˈliːtə(r)/ 

cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời

wife /waɪf/

fine /. /faɪn/

wine /waɪn/

rich /rɪʧ/

Đáp án D đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /aɪ/

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Từ vựng: Home

( 832 lượt thi )

Reading điền từ: Home

( 619 lượt thi )

Reading đọc hiểu: Home

( 496 lượt thi )

Listening: Home

( 317 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận