Ngữ âm: Trọng âm từ 2 âm tiết

  • 414 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

cannon /ˈkænən/ 

father /ˈfɑːðə/ 

culture /ˈkʌlʧə/

direct //daɪˈrekt/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trảlời:

Easter /ˈiːstə/

festive/ˈfɛstɪv/

rename/ˌriːˈneɪm/

harvest /ˈhɑːvɪst/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trảlời:

invest /ɪnˈvɛst/

major/ˈmeɪʤə/

perform/pəˈfɔːm/

machine /məˈʃiːn/

Đáp án B có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trảlời:

answer/ˈɑːnsə/

believe/bɪˈliːv/

rely/rɪˈlaɪ/

decrease /dɪˈkriːs/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trảlời:

police/pəˈliːs/

result/rɪˈzʌlt/

correct/kəˈrɛkt/

traffic /ˈtræfɪk/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận