Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được

  • 419 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Complete the sentences with a/ an/ some

Would you like

coffee?

Xem đáp án

Trả lời:

- “a” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 phụ âm

- “an” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 nguyên âm

- “some” đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được

“coffee” (cà phê) là danh từ không đếm được nên không thể điền “a/ an” mà chỉ có thể dùng lượng từ “some” (một chút)

=>Would you like some coffee?

Tạm dịch: Bạn có muốn uống cà phê không?


Câu 2:

Would you like

piece of chocolate?

Xem đáp án

Trả lời:

- “a” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 phụ âm

- “an” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 nguyên âm

- “some” đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được

 “chocolate” là danh từ không đếm được nhưng khi kết hợp với “piece” (miếng) là danh từ đếm được nên cụm từ “piece of chocolate” (miếng sô cô la) là danh từ đếm được

->dùng mạo từ “a” vì “piece” bắt đầu bằng phụ âm

=>Would you like a piece of chocolate?

Tạm dịch: Bạn có muốn một miếng sô cô la không?


Câu 3:

Would you like

glass of lemomnade?

Xem đáp án

Trả lời:

- “a” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 phụ âm

- “an” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 nguyên âm

- “some” đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được

 “lemomnade” (nước chanh) là danh từ không đếm được nhưng khi kết hợp với “glass” (cốc) là danh từ đếm được nên cụm từ “glass of lemomnade” (cốc nước chanh) là danh từ đếm được

->dùng mạo từ “a” vì “piece” bắt đầu bằng phụ âm

=>Would you like a glass of lemomnade?

Tạm dịch: Bạn có muốn một ly nước chanh không?


Câu 4:

Cris bought hat,

magazines.

Xem đáp án

Trả lời:

- “a” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 phụ âm

- “an” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 nguyên âm

- “some” đứng trước cả danh từ số nhiều đếm được và danh từ không đếm được

 “hat” là danh từ đếm được, bắt đầu bằng phụ âm nên ta điền mạo từ “a”

“magazines” là danh từ số nhiều đếm được nên ta điền “some”

=>Cris bought a hat, some magazines.

Tạm dịch: Cris đã mua một chiếc mũ, một số tạp chí.


Câu 5:

I read

interesting book!

Xem đáp án

Trả lời:

- “a” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 phụ âm

- “an” đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng 1 nguyên âm

- “some” đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được

 “book” là danh từ đếm được nên ta điền mạo từ “a/an”

Đứng trước danh từ “book” là tính từ “interesting” bắt đầu bằng một nguyên âm nên t phải điền “an”

=>I read an interesting book!

Tạm dịch: Tôi đọc một cuốn sách thú vị!


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận