Ngữ pháp: Liên từ "and" & "or"

  • 528 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

Xem đáp án

Trả lời

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

Xem đáp án

Trả lời

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (tính từ) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=> A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes and funny stories. 

Tạm dịch: Một diễn viên hài là một người khiến mọi người cười bằng cách kể chuyện cười và những câu chuyện hài hước. 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

He likes playing basketball _____ it is so funny.

Xem đáp án

Trả lời

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  He likes playing basketball because it is so funny.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi bóng rổ vì nó rất hài hước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

Xem đáp án

Trả lời

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Cụm từ: not only…but also … (không chỉ … mà còn …)

=>  That TV programme is not only interesting but it also teaches children many things about family and friendship.

Tạm dịch: Chương trình truyền hình đó không chỉ thú vị mà nó còn dạy cho trẻ em nhiều điều về gia đình và tình bạn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

Xem đáp án

Trả lời

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Từ vựng: School

( 819 lượt thi )

Reading điền từ: School

( 455 lượt thi )

Listening: School

( 315 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận