Ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ

  • 895 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

Ba Be Lake is ______  lake in Viet Nam.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=> Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.

Tạm dịch: Hồ Ba Bể là hồ rộng nhất Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

The trip to Thailand was _______ experience in my life.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt: good – better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất)

=>The trip to Thailand was the best experience in my life. 

Tạm dịch: Chuyến đi đến Thái Lan là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

_____ man in the world is 120 years old.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> The oldest man in the world is 120 years old.

Tạm dịch: Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới đã 120 tuổi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

You are _____ girl in our class.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Tính từ Funny kết thúc là đuôi –y =>bỏ đuôi –y thành –i rồi thêm -est

=>You are the funniest girl in our class.  

Tạm dịch: Bạn là cô gái vui tính nhất trong lớp mình.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

My sister is _____ person in my family.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=>My sister is the youngest person in my family.

Tạm dịch: Chị tôi là người trẻ nhất trong gia đình tôi.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận