Reading điền từ: Getting around

  • 291 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

It is very (2) _____ and has many facilities.

Xem đáp án

Trả lời:

Please: làm vui vẻ, hài lòng (v)

Pleasant: vừa ý, dễ chịu (adj)

Sau very (rất) đi kèm với một tính từ

=>It is very (2) pleasant and has many facilities.

Tạm dịch: Nó rất dễ chịu và có nhiều cơ sở.

 Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

The grocery store is (3) ______  which makes it easy for all residents to make an immediate purchase.

Xem đáp án

Trả lời:

Opposite: đối diện (prep)

next to: bên cạnh (prep)

nearby: gần đó (prep)

between … and … ở giữa … và … (prep)

=>The grocery store is (3) nearby which makes it easy for all residents to make an immediate purchase

Tạm dịch: Cửa hàng tạp hóa gần đó giúp mọi người dân dễ dàng mua hàng ngay lập tức

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

we have a (4) _____ close by, so that people do not have to travel long for means of transportation.

Xem đáp án

Trả lời:

Bus stop (n) trạm xe buýt

Hospital (n) bệnh viện

Bank (n) ngân hàng

School (n) trường học

=>we have a (4) bus stop close by, so that people do not have to travel long for means of transportation.

Tạm dịch: chúng tôi có một trạm xe buýt gần đó để mọi người không phải đi lại lâu để có phương tiện đi lại.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

The park is what makes it a lot more (5) ______ as it is well maintained.. 

Xem đáp án

Trả lời:

Beauty (n) cái đẹp

Beautiful (adj) đẹp

Beautifully (adv) một cách đẹp

Cụm từ: Make st + adj (khiến cho … trở nên)

=>Chỗ cần điền là một tính từ

=> The park is what makes it a lot more (5) beautiful as it is well maintained.. 

Tạm dịch: Công viên là những gì làm cho nó đẹp hơn rất nhiều vì nó được duy trì tốt

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận