Reading điền từ: Home

  • 777 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

OK, I can _________ to some duties.

Xem đáp án

Trả lời

Cấu trúc: S + can + V nguyên thể (ai có thể làm gì)

=>OK, I can agree to some duties.

Tạm dịch: OK, tôi có thể đồng ý với một số nhiệm vụ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

But what about washing up and cleaning the table? Oh no, it’s not _________ me!

Xem đáp án

Trả lời

to : tới

for : cho, đối với

with : với, cùng với

in: trong

Cụm từ for + O (đối với ai)

=>But what about washing up and cleaning the table? Oh no, it’s not for me!

Tạm dịch: Nhưng còn việc giặt giũ và dọn dẹp bàn ăn thì sao? Ồ không, nó không dành cho tôi!

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

But what if it is out of order? I think my father will ______ it!

Xem đáp án

Trả lời

do (v) làm

take (v) lấy

fix (v) sửa

make (v) làm

=>But what if it is out of order? I think my father will fix it!

Tạm dịch: Nhưng nếu nó bị hỏng thì sao? Tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ sửa chữa nó!

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Let’s ____! But first I have to beat the carpet that mummy asked me yesterday.

Xem đáp án

Trả lời

Cấu trúc: Let’s + V nguyên thể (hãy làm gì…)

=>Let’s hurry! But first I have to beat the carpet that mummy asked me yesterday.

Tạm dịch: Nhanh lên! Nhưng trước tiên tôi phải đánh bại cái thảm mà hôm qua xác ướp đã hỏi tôi.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Từ vựng: Home

( 1 K lượt thi )

Ngữ âm: /ɪ/

( 659 lượt thi )

Reading đọc hiểu: Home

( 614 lượt thi )

Listening: Home

( 361 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận