Reading đọc hiểu: Houses in the future

  • 569 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the passage and answer the questions 

Boathouses

A boathouse (or a boat house) is a building especially designed for the storage of boats, normally smaller craft for sports or leisure use. These are typically located on open water, such as on a river. Sometimes, a boathouse may be the headquarters of a boat club or rowing club. It may also include a restaurant, a bar, and other leisure facilities. Boathouses also sometimes include living rooms for people, or the whole structure may be used as temporary or permanent housing. Nowadays, many people live on water in boathouses. People living in them cook and sleep in the boat just like those living in a house on land. Sometimes they are used for vacations only, but throughout the world people live in them all year, especially in places experiencing frequent flooding

1. People use boathouses for_____.

Xem đáp án

Trả lời:

Mọi người sử dụng nhà thuyền cho _____.

A. thể thao

B. hoạt động giải trí

C. kiếm tiền

D. cả A & B

Thông tin: A boathouse (or a boat house) is a building especially designed for the storage of boats, normally smaller craft for sports or leisure use.

Tạm dịch: Nhà thuyền (hay nhà thuyền) là một tòa nhà được thiết kế đặc biệt để chứa thuyền, thường là nghề nhỏ hơn để sử dụng thể thao hoặc giải trí.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

2. A boathouse may be the headquarters of _________.

Xem đáp án

Trả lời:

Một nhà thuyền có thể là trụ sở của _________.

A. một câu lạc bộ

B. một khu vườn

C. một công ty

D. một nhóm

Thông tin: Sometimes, a boathouse may be the headquarters of a boat club or rowing club.

Tạm dịch: Đôi khi, một nhà thuyền có thể là trụ sở của một câu lạc bộ thuyền hoặc câu lạc bộ chèo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

3. People can design _________ in a boat house.

Xem đáp án

Trả lời:

Mọi người có thể thiết kế _________ trong một ngôi nhà thuyền.

A. một khóa học quần vợt

B. một sân bóng đá

C. một phòng khách

D. một hồ bơi

Thông tin: Boathouses also sometimes include living rooms for people, or the whole structure may be used as temporary or permanent housing.

Tạm dịch: Nhà thuyền đôi khi cũng bao gồm phòng khách cho người dân, hoặc toàn bộ cấu trúc có thể được sử dụng làm nhà ở tạm thời hoặc lâu dài.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

4. People living in them cook and sleep in the boat just like those living in a house________.

Xem đáp án

Trả lời:

Những người sống trong họ nấu ăn và ngủ trên thuyền giống như những người sống trong một ngôi nhà_______.

A. trên bầu trời

B. dưới lòng đất

C. trên không gian

D. trên đất liền

Thông tin: People living in them cook and sleep in the boat just like those living in a house on land.

Tạm dịch: Những người sống trong họ nấu ăn và ngủ trên thuyền giống như những người sống trong một ngôi nhà trên đất liền.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

5. People living in a boathouse can experience ________.

Xem đáp án

Trả lời:

Những người sống trong nhà thuyền có thể trải nghiệm ________.

A. hạn hán

B. lũ lụt

C. sóng thần

D. động đất

Thông tin: Sometimes they are used for vacations only, but throughout the world people live in them all year, especially in places experiencing frequent flooding.

Tạm dịch: Đôi khi chúng chỉ được sử dụng cho các kỳ nghỉ, nhưng trên khắp thế giới mọi người sống ở đó cả năm, đặc biệt là ở những nơi phải thường xuyên bị ngập lụt.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận