Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)

  • 3026 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới từ thời kì Trung đại chuyển sang thời Cận đại?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cuộc cách mạng tư sản Anh do giai cấp nào lãnh đạo?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận