Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

  • 5623 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh, phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Sự kiện đánh dấu sự kết thúc của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Ngọc

P

1 năm trước

Phuong Anh

L

11 tháng trước

Lê Hoàng Thơ

Bình luận


Bình luận