Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 4029 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Trong Pascal, cú pháp khai báo biến kiểu xâu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng : A


Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đâp án đúng : A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận