Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 3306 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Để chọn hướng trang và đặt lề trang em thực hiện

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nháy chọn ô Portrait để đặt trang theo

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận