Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 2394 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks

Cool the burns immediately so as to ............ tissue damage.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Minimize: giảm thiểu

Dịch: Làm mát vết bỏng ngay lập tức để giảm tổn hại tế bào.


Câu 2:

Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks

We can ............... old milk bottles after washing them.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Reuse: tái sử dụng

Dịch: Chúng ta có thể tái sử dụng các chai sữa cũ sau khi rửa sạch.


Câu 3:

Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks

My mother ............... a birthday cake tomorrow.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Câu chia thời tương lai đơn vì có trạng từ tomorrow.

Dịch: Mẹ tôi sẽ làm 1 chiếc bánh sinh nhật vào ngày mai.


Câu 4:

Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks

Your Christmas present ............... at the moment.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Câu bị động thời tương lai đơn.

Dịch: Quà sinh nhật củ bạn đang được gửi đi ngay bây giờ.


Câu 5:

Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks

He had his father............... his watch.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Cấu trúc have sb do st: nhờ ai làm gì

Dịch: Anh ấy nhờ bố sửa đồng hồ đeo tay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngọc Bảo

Thú vị. Nó giúp cho tôi bổ sung từ ngữ và tị vui tui đã đạt điểm cao

Bình luận


Bình luận