Top 5 Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 7 có đáp án

  • 5292 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Choose the best answer

He loves _____________ tree leaves from different countries.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

My dad enjoys ________ his bike to work.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

I love cooking, _________ my sister doesn’t.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Laughing is good_________ your health.

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận