Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 8 có đáp án (Đề 1)

  • 2896 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đáp án A phát âm là /ju/, các đáp án khác phát âm là /ʌ/.


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án là C.

Đáp án C phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/.


Câu 5:

Choose the best answer

I am looking at ____________ in the mirror.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận