Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 8 có đáp án (Đề 1)

  • 3026 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Xem đáp án

Đáp án là D.

đáp án D phát âm là /ɒ/, các đáp án khác phát âm là /əʊ/.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Xem đáp án

Đáp án là C.

đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án khác phát âm là /u/.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

– What are you doing? – I’m looking __________ a bucket.

Xem đáp án

Đáp án là B.

look for sth: tìm kiếm cái gì

Dịch: - Bạn đang làm gì thế? – Tôi đang tìm cái xô.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

This antique lamp was __________ in China.

Xem đáp án

Đáp án là D.

be made in: được sản xuất tại

Dịch: Chiếc đèn cổ này được sản xuất tại Trung Quốc.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

He had his father __________ his watch.

Xem đáp án

Đáp án là D.

have sb do sth: nhờ ai làm gì

Dịch: Anh ấy nhờ bố sửa đồng hồ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Võ Thiên Hà
17:52 - 06/04/2022

Câu 12 sai