Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 4346 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D phát âm là /e/, các đáp án khác phát âm là /i/.


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đáp án A là âm câm, các đáp án khác phát âm là /h/.


Câu 3:

Choose the best answer

She told me that she ____________ candies.

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 4:

Choose the best answer

The teacher encourages the _______________ of the pupils in each lesson.

Xem đáp án

Đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

Thảo Phương

Tuyệt vời !!!

Bình luận


Bình luận