Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3066 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Maii Anhhs
07:52 - 05/07/2021

câu18
Yes, it was

Maii Anhhs
07:53 - 05/07/2021

câu19
The Wall is made of brick and earth.

Maii Anhhs
07:54 - 05/07/2021

câu20
It took ten years to build one part of this wall

Maii Anhhs
07:54 - 05/07/2021

câu21
The house has been tidied for Tet by the Smiths

Maii Anhhs
07:55 - 05/07/2021

câu22
He hasn’t met her since 2005.