Trắc nghiệm Bài 12. Ngành thủy sản ở Việt Nam có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vai trò của ngành thủy sản:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vai trò của ngành thủy sản:

+ Cung cấp thực phẩm cho con người

+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi

+ Xuất khẩu thủy sản

+ Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động

+ Góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia.


Câu 2:

Hình ảnh nào cho thấy vai trò của ngành thủy sản là cung cấp thực phẩm cho con người?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: thể hiện vai trò cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Đáp án B: thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi

+ Đáp án C: thể hiện vai trò xuất khẩu

+Đáp án D: thể hiện vai trò bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia


Câu 3:

Hình ảnh nào cho thấy vai trò của ngành thủy sản là cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: thể hiện vai trò cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Đáp án B: thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi

+ Đáp án C: thể hiện vai trò xuất khẩu

+Đáp án D: thể hiện vai trò bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia


Câu 4:

Hình ảnh nào cho thấy vai trò của ngành thủy sản là xuất khẩu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: thể hiện vai trò cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Đáp án B: thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi

+ Đáp án C: thể hiện vai trò xuất khẩu

+Đáp án D: thể hiện vai trò bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia


Câu 5:

Hình ảnh nào cho thấy vai trò của ngành thủy sản là bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đáp án A: thể hiện vai trò cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Đáp án B: thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi

+ Đáp án C: thể hiện vai trò xuất khẩu

+Đáp án D: thể hiện vai trò bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận