Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 (có đáp án): Máy thu hình

  • 408 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy thu hình:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì cả 2 đáp án trên đúng


Câu 4:

Máy thu hình gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Một máy thu hình chỉ có âm thanh thì khối nào bị hỏng:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận